Nauji Įrašai
Pradžia »

Nauji Įrašai

Nauji Įrašai

Klaipėdoje vykusiose Pasaulio taurės Akvatlono finalinėse varžybose – jonaviečių sėkmė. Lapkričio 17-19 dienomis  Klaipėdoje vyko Akvatlono Pasaulio taurės finalas. Jame dalyvavo 13 klubinių komandų iš 7 šalių. Iš viso varžybose savo pajėgumus išbandė 65 dalyviai. Puikiui sekės „Hiperiono“ klubo narei D. Žalionytei, kuri iškovojo sidabro medalį A grupėje. Jaunučių C gr. sidabro medalį iškovojo jonaviškė M. Petraškaitė iš Hiperiono klubo. M. Petraškaitė mokosi Jonavos Panerio pradinėje mokykloje. Taip pat gerai sekėsi ir kitai jonaviškei Augustai Chlamko, kuri B gr. užėmė 4 vietą. Augusta Chlamko mokosi Jonavos "Lietavos" pagrindinėje mokykloje. Sekantis sportininkų startas -  Lietuvos jaunučių čempionate  Klaipėdoje.   Sportas
Bendrovė „Jonavos paslaugos“ praneša, kad VŠĮ „Būsto energijos ir taupymo agentūra“ ( BETA) įvertino 8 daugiabučių namų paraiškas ir pateikė atsakymą, kad patvirtina šių namų investicinius projektus. Šių namų gyventojai kviečiami aktyviai dalyvauti rengiamuose susirinkimuose ir dar kartą parašu patvirtinti savo apsisprendimą renovuoti daugiabučius. Jonavos paslaugų direktoriaus pavaduotojas daugiabučių namų administravimui Bronislovas Liutkus skelbia namų sąrašą bei investicinių planų tvirtinimo susirinkimų datas: Žalioji g. 17 – lapkričio 23 d., 18 val. Žemaitės g. 8 - lapkričio 28d., 18 val. Chemikų g. 120  – lapkričio 29d., 18val. Chemikų g. 118 - lapkričio 29d., 19val. Chemikų g.  26 - lapkričio 30d., 18val. A. Kulviečio g. 23 - lapkričio 30d., 19val. Žemaitės g. 5 – gruodžio 5 d., 18val. Kosmonautų g. 3a - gruodžio 5 d., 19val. Informaciniai pranešimai apie susirinkimus bus iškabinti daugiabučių namų pranešimų stenduose. Bus siunčiami asmeniniai kvietimai kiekvienam buto savininkui. Susirinkimų metu bus pristatytos investicinių planų, renovacijos, paskolų gavimo sąlygos. Kadangi šiuo metu nėra vykdoma daug renovacijos darbų pirkimų, jonaviečiams bus geros kainos, 10-30 proc. mažesnės, nei butų savininkai buvo patvirtinę investicijų planuose. Gyventojai galės užduoti jiems rūpimus klausimus. Susirinkimai vyks  Klaipėdos g. 17, bendrovės „Jonavos paslaugos“  aktų salėje. Nepamirškite su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Susirinkime turėtų dalyvauti būsto savininkas arba jo įgaliotas asmuo.    Aktualijos
Vyras primušė savo sūnėną Du vyrai ne vieną kartą santykius aiškinosi kumščiais.
„Bus tikrai gera knyga“ , – kalbas prieš pat Viganto Giedraičio debiutinio fotoalbumo „Tarp vėjų ir vandenų“ pasirodymą kurstė Neringos bendruomenės nariai. Taip sakiusieji tikrai nesuklaidino.
Lapkričio 24-ąją, penktadienį, 17 val. – Kuršių nerijos istorijos muziejuje (Pamario 53, Nida) bus atidaroma alternatyvi gyvosios istorijos paroda „Muziejų kuriame kartu”.
Visuomenės informavimas apie numatomą kitos paskirties inžinerinių statinių- įmonės transporto užpildymo degalinės Justiniškių g.14, Vilniuje, projektavimą
Visuomenės informavimas apie numatomą vienbučio gyvenamojo namo V. Mačernio g. 54, Vilniuje, projektavimą
Visuomenės informavimas apie numatomą vienbučio gyvenamojo namo Belvederio g. 6, Vilniuje, projektavimą
Per pirmuosius devynis 2017 m. mėnesius į Vilnių atvyko daugiau nei 800 tūkstančių turistų: 2,7 proc. daugiau nei per tą patį praėjusių metų laikotarpį.
Siekiant išvengti nemalonių rytų, kai paspaudus šaltukui tenka stovėti prie neužsivedančio automobilio, patikrinti akumuliatorių – būtina. Lapkričio 29 d., visą dieną, adresu Minijos g. 54, automobilių akumuliatoriai bus tikrinami – nemokamai. Profesionali patikra užtruks vos keletą minučių, o gauti rezultatai padės tinkamai pasiruošti ir ramiai laukti žiemos.
Didžiųjų burlaivių regatos „The Tall Ships Races“ uostu Klaipėda sieks tapti 2021-aisiais metais. Teikti paraišką organizacija „Sail Training International“ miestą dėl burlaivių priėmimo pakvietė spalio pabaigoje, o ketvirtadienį tokiam žingsniui pritarė miesto taryba. Pabrėžiama, kad šis renginys turi daug naudos miestui. Gyventojai ir miesto svečiai turi unikalią galimybę pažinti pasaulinę buriavimo kultūrą. Garsinamas ir Klaipėdos vardas.
Tvarka galioja daug metų Klaipėdos savivaldybės Viešosios tvarkos skyriaus darbuotojai intensyviau kontroliuoti, kaip mieste tvarkomi lapai, pradėjo šį mėnesį. Patikrinimai buvo organizuojami du kartus per dieną. "Intensyviau kontroliuoti ėmėmės, pamatę, kad tai daroma ne pagal taisykles. Maišai su žaliosiomis atliekomis paliekami neleistinose vietose, prastovi po kelias savaites. Kai kuriose vietose lapai išvis nebuvo grėbiami", – teigė Klaipėdos savivaldybės Viešosios tvarkos skyriaus vedėja Kristina Vintilaitė.
Klaipėdiečiui poetui, vertėjui įteiktas Europos totorių aljanso medalis, kurį įsegė aljanso valdybos pirmininkas Fliuras Šaripovas. "A.J.Navickui įteikėme medalį už totorių kultūros saugojimą, vystymą ir populiarinimą Europoje, – pasakojo F.Šaripovas. – Lietuvių poetas – tik vienuoliktasis šio garbingo medalio kavalierius."
Patiklumas atsiėjo brangiai Panaudojant vyro elektroninės bankininkystės duomenis buvo paimti 5000 eurų ir 1500 eurų greitieji kreditai.
Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos Kri­mi­na­lis­ti­nių ty­ri­mų tar­ny­bos vir­ši­nin­kas Vai­das Kaz­laus­kas net ke­tu­rio­li­ka me­tų už­sii­ma šu­nų dre­sa­vi­mu. Su bi­čiu­liu jis įkū­rė šu­nų dre­sū­ros ir spor­to klu­bą, or­ga­ni­zuo­ja var­žy­bas, ren­gia šu­nų pa­ro­do­mą­sias pro­gra­mas.
Ant­ra­die­nį į aso­cia­ci­jos „Bal­tų cent­ras“ 15 me­tų su­kak­ties mi­nė­ji­mą Šiau­lių uni­ver­si­te­to (ŠU) bib­lio­te­ko­je su­si­rin­ko cent­ro, uni­ver­si­te­to bend­ruo­me­nės na­riai, šiau­lie­čiai, sve­čiai iš Vil­niaus, Ry­gos, Jel­ga­vos ir Daug­pi­lio.
Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cent­re ati­da­ry­ta še­šių jau­nų dai­li­nin­kų Do­vy­do Al­čaus­kio, Eg­lės Pet­ro­šiū­tės, Si­mo­nos Me­ri­jaus­kai­tės, Mo­ni­kos Kor­ni­lo­vos, Ar­tū­ro Mi­ti­no ir Gy­čio Ašt­raus­ko ta­py­bos dar­bų pa­ro­da „Lai­kas ta­py­ti“. Tai jau ant­ro­ji bend­ra šių dai­li­nin­kų pa­ro­da. D. Al­čaus­kas yra ki­lęs iš Kur­šė­nų, to­dėl gru­pi­nę sa­vo ir bi­čiu­lių pa­ro­dą at­ve­žė eks­po­nuo­ti sa­vo gim­ti­nė­je.
Iki ki­tų me­tų sau­sio 31 die­nos Šiau­lių „Auš­ros“ mu­zie­jaus Chai­mo Fren­ke­lio vi­lo­je veiks pa­ro­da „Ves­tu­vi­nė ma­da iš Alek­sand­ro Va­sil­je­vo ko­lek­ci­jos“, ku­rio­je eks­po­nuo­ja­ma 60 pa­sta­ro­jo šimt­me­čio ves­tu­vi­nių su­kne­lių, su­kur­tų gar­sių ma­dos na­mų ir vil­kė­tų ži­no­mų mo­te­rų.
Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je praė­ju­sią sa­vai­tę kur­šė­niš­kė Sei­mo pir­mi­nin­ko pir­mo­ji pa­va­duo­to­ja Ri­ma Baš­kie­nė at­ly­dė­jo So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­rą Li­ną Ku­ku­rai­tį ir gru­pę mi­nis­te­ri­jos spe­cia­lis­tų.
Jei vis­kas vyks kaip su­ma­ny­ta, po ke­le­rių me­tų Šiau­liai ga­lės di­džiuo­tis vie­nin­te­liu ša­ly­je Lie­tu­vos ug­nia­ge­sių mu­zie­ju­mi. Jis bū­tų įkur­tas mies­to Sa­vi­val­dy­bės pa­šo­nė­je esan­čio­je Šiau­lių se­no­jo­je gais­ri­nė­je.
Ak­me­nės ra­jo­no me­ras Vi­ta­li­jus Mit­ro­fa­no­vas vie­šu­mo ma­ži­ni­mo su­bti­ly­bių mo­ko­si ir Stras­bū­re. „Šiau­lių kraš­te“ jau ra­šy­ta, kad Ak­me­nės sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­džiai in­ter­ne­tu vi­suo­me­nei trans­liuo­ja­mi kol bai­gia­si ofi­cia­li dar­bot­var­kė, o apie tai, kas vyks­ta po to, nu­spręs­ta ne­vie­šin­ti.
Pasibūti brangių žmonių draugijoje ir praleisti jaukias popietes senjorai kviečiami kavinių nurodytu laiku nuo lapkričio 26 iki kitų metų sausio 7 d.
Senjorų Vilniuje laukia 80 kavinių – vaišins nemokama kava
Visuomenės informavimas apie numatomą dvibučio gyvenamojo namo Nadruvos g.1, Vilniuje, rekonstravimą
Aplinkosaugos ir kaimo plėtros komiteto pirmininkė šaukia komiteto posėdį
Šventė Papilės miestelio Kazio Narščiaus vardo bibliotekoje – filiale
Ne visi mokesčių mokėtojai skuba iki Kalėdų susigrąžinti permoką
Konkursas Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ direktoriaus pareigoms užimti
Konkursas Akmenės rajono Akmenės gimnazijos direktoriaus pareigoms užimti
Naisių vasaros teatras „Krintant žvaigždei la la la“
Pagrindinė rajono eglė pasirengusi lempučių kabinimui
Kilniausia ir reikšmingiausia, ką gyvenime gali padaryti žmogus – tai mylėti savo kraštą, gerbti šalia esančius žmones ir dirbti jų labui. Daug metų dirbote atsakingą visuomeninį ir mokslinį darbą, įsteigėte vertingą miško muziejų „Girios aidas“.  Jūsų nuveikti darbai įrašyti į Druskininkų krašto istoriją. Džiaugiamės galėdami būti kartu su Jumis ir sveikindami gimtadienio proga linkime, kad […]
Artėjant šaltajam periodui, sušauktas Ekstremalių situacijų komisijos posėdis. Praėjusį antradienį sušauktame posėdyje Savivaldybės vadovai ir administracijos specialistai kartu su atsakingų institucijų atstovais aptarė svarbius klausimus dėl pasiruošimo šaltajam periodui, afrikinio kiaulių maro situacijos, paukščių gripo prevencijos. Kaip informavo posėdyje dalyvavę atsakingų institucijų atstovai, paruošiamieji darbai šaltajam sezonui yra atlikti: pasirengta šildymo sezonui, atlikta lietaus tinklų […]
Dvejų metų gimtadienį švenčiantis restoranas „Toli Toli“ šeštadienį į šventinį renginį susirinkusiems svečiams pristatė išplėstą baro ir užkandžių valgiaraštį. Per dvejus metus „Toli Toli“ rado savo lankytoją – tą, kuriam reikia neįprasto patiekalo, išieškoto skonio, jaukaus pabuvimo ir šeimininkų širdies. O nuo šiol šis restoranėlis lankytojams siūlys ne tik gardžių patiekalų. Vakarais čia bus galima […]
Praėjusį trečiadienį Lietuvos ūkininkų sąjungos Druskininkų padalinio organizuotoje žemdirbių šventėje padėkota Druskininkų krašto ūkininkams ir apdovanoti konkurso „Metų ūkis 2017“ nugalėtojai. Šventės pradžioje Lietuvos ūkininkų sąjungos Druskininkų padalinio pirmininkė Petronė Sigita Radvilavičienė pasidžiaugė, kad Dzūkijos ūkininkams metai buvo palyginti neblogi. Jos žodžiais, ūkininkai, ypač jaunoji ūkininkų karta, vis daugiau renkasi auginti karves žindenes, taip pat […]
Vakar posėdžiavusi Joniškio rajono savivaldybės kultūros ir meno taryba priėmė sprendimą dėl Jono Avyžiaus literatūros premijos skyrimo nuostatų keitimo. Buvo priimtas sprendimas juos naujai tvirtinti, o šiuo metu galiojančius – naikinti Joniškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu.
Asociatyvi Pexels.com nuotr.Knygą foto skaitymo technika įmanoma perskaityti per 15 minučių. Neįtikėtina?   Atvykite į paskaitą gruodžio 7 d., ketvirtadienį, 17.30–18.30 val., Gargždų atvirame jaunimo centre, (Klaipėdos g. 74, Gargždai) ir įsitikinsite. Renginys nemokamas, skirtas vaikams, jaunimui ir suaugusiems. Registracija: www.karjerosakademija.lt.     {youtube}m31jcShHHys{/youtube}