Įvykiai,
Pradžia »

Paieškos rezultatai

Paieškos rezultatai: Įvykiai,

Naujienos

Nors che­mi­jos moks­las dau­gu­mai aso­ci­juo­ja­si vien su griež­to­mis for­mu­lė­mis ir su­dė­tin­go­mis reak­ci­jų lyg­ti­mis, sa­vo dar­bui pa­si­šven­tu­si Šiau­lių Didžd­va­rio gim­na­zi­jos che­mi­jos mo­ky­to­ja Vir­gi­ni­ja Sa­vic­kai­tė įro­dė, kad šis su­dė­tin­gas moks­las ga­li bū­ti la­bai įdo­mus ir įtrau­kian­tis vai­kus. Anot pe­da­go­gės, che­mi­ja su­do­mi­na, kai pa­mo­kas pa­ver­ti ki­to­kio­mis, kai at­lie­ka­mi įvai­rūs ty­ri­mai ir eks­pe­ri­men­tai. V. Sa­vic­kai­tės pa­mo­ko­se pra­kti­kos dar­bų ap­stu, to­dėl abe­jin­go mo­ki­nių gre­to­se ne­lie­ka nė vie­no.
Dau­ge­lis šiau­lie­čių ir mies­to sve­čių tik­riau­siai spė­jo įver­tin­ti pui­kiai šie­nau­ja­mus plo­tus mies­to cent­re, prie Sau­lės Laik­ro­džio aikš­tės, la­biau­siai lan­ko­mas Talk­šos pa­kran­tės vie­tas. Nors šių ir kai ku­rių ki­tų te­ri­to­ri­jų prie­žiū­ra vyk­do­ma nuo­lat ir kur kas daž­niau nei anks­čiau, dar­bai at­lie­ka­mi pa­pras­tų žmo­nių ini­cia­ty­va ir mies­tui kai­nuo­ja tik sim­bo­li­nes lė­šas.
Rodyti visus naujienų rezultatus