žinios
Pradžia »

Paieškos rezultatai

Paieškos rezultatai: žinios

Nuorodos

DMOZ - World: Lietuvių: Verslas: Auto: Prekyba automobiliais Autotoja - Oficialus „Toyota“ atstovas. „Toyota“ naujienos, žinios apie modelius,
Kauno apygardos administracinis teismas Žinios apie teismą, jo kompetenciją ir aptarnaujamą teritoriją, žinios kaip paduoti skundą, bylų paieška.
Piliečiai Tekstai ir diskusijos apie Lietuvos valstybės ir tautos problemas. Laikraštis "Baltijos kelias", žinios apie pilietinio judėjimo "Kitas pasirinkimas" veiklą ir nuostatas.
Europos liaudies partija - Europos demokratai Krikščionių-demokratų ir konservatorių partijų frakcija Europos Parlamente. Pagrindinės žinios apie partijos pozicijas ir kryptis.
Lietuva internete: On.lt išsamus ir švarus lituanikos žinynas, pirminis duomenų apie Lietuvą internete šaltinis
Rodyti visus nuorodų rezultatus

Naujienos

Pir­ma­die­nį Sa­vi­val­dy­bės sa­lė­je vy­ko se­niū­nų pa­si­ta­ri­mas, ku­ria­me da­ly­va­vo ra­jo­no va­do­vai, Mo­kes­čių ins­pek­ci­jos at­sto­vai, spe­cia­lis­tai.
Ry­toj ir šeš­ta­die­nį Kel­mės ra­jo­ne or­ga­ni­zuo­ja­mi dvi­ra­čių ir pės­čių­jų žy­giai, pa­sak jų or­ga­ni­za­to­rių, vyks bet ko­kiu oru.
Penk­ta­die­nį Kra­žiuo­se (Kel­mės r.) su­reng­ta teat­ra­li­zuo­ta ei­se­na-eks­kur­si­ja nuo Vy­tau­to kal­no iki Šven­čiau­sio­sios Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ne­kal­to­jo Pra­si­dė­ji­mo baž­ny­čios. Ren­gi­nys skir­tas rug­sė­jo 15-17 die­no­mis, jau 24-ąjį kar­tą Lie­tu­vo­je vy­ku­sioms Eu­ro­pos pa­vel­do die­noms. Teat­ra­li­zuo­tą ren­gi­nį or­ga­ni­za­vo Kra­žių M. K. Sar­bie­vi­jaus kul­tū­ros cent­ras ir mu­zie­jus.
Ty­tu­vė­nų re­gio­ni­nia­me par­ke šie­met dar­buo­ja­si jau tre­čio­ji už­sie­nio sa­va­no­rių kar­ta. Vai­ki­nai ir mer­gi­nos pa­gal Eras­mus + pro­jek­tą 8 mė­ne­siams at­vyks­ta į Lie­tu­vą, čia gy­ve­na bei dir­ba. Tai di­de­lė pa­gal­ba kas­die­niuo­se par­ke vyks­tan­čiuo­se dar­buo­se.
Ro­za­li­mo mies­te­lio var­do 250 me­tų ju­bi­lie­jui skir­ta kū­ry­bin­gų žmo­nių do­va­na ta­po ne­pa­mirš­ta­mu kraš­to kul­tū­ros įvy­kiu. Sek­ma­die­nį po at­lai­dų baž­ny­čio­je ir skulp­to­rių Vid­man­to Lie­tuv­nin­ko ir Sau­liaus Lam­pic­ko dar­bų pa­ro­dos ati­da­ry­mo pa­ro­dy­tas šiau­lie­čio kom­po­zi­to­riaus Juo­zo Ly­gu­to miu­zik­las „Dva­rų idi­lės“, ku­rį ro­za­li­mie­čiams pa­sta­ty­ti pa­dė­jo Lin­ku­vos ir Pak­ruo­jo dai­ni­nin­kai bei šo­kė­jai.
Rodyti visus naujienų rezultatus