Krašto
Pradžia »

Paieškos rezultatai

Paieškos rezultatai: Krašto

Nuorodos

Krašto apsaugos ministerija Karinių pajėgų struktūra, teisės aktai.
Klaipėdos krašto istorijos ir kultūros muziejus Klaipėdos krašto istorijos ir kultūros muziejus.
Radviliškio raj. savivaldybės viešoji biblioteka Išsami informacija apie biblioteką, jos paslaugas, kraštotyros veiklą.
Švenčionių Visų Šventujų bažnyčia venčionių bažnyčia buvo pagrindinis visą parapijos gyvenimą lėmęs veiksnys. Savo krašto istorija padės plėtoti – krašto, kalbos, tarmių, literatūros, tautosakos, etnografijos, archeologijos – pažinimą.
Šilutės ETA Žinios Šilutės Žinios – krašto naujienos internete
Rodyti visus nuorodų rezultatus

Naujienos

Jonavoje startavo XIII tarptautinis teatro forumas „Aidas 2017“. Šiemet magišku skaičiumi pažymėtą, plačiai Jonavą pasaulinėje erdvėje išgarsinusį renginį Jonavos teatralams pradėti padėjo Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokyklos šokėjai, vadovaujami Vaivos Andriulevičienės, Živilės Antanavičienės ir Daivos Aleksynienės, TV projekte „Lietuvos talentai“ išgarsėjęs Pabradės šiuolaikinio šokio kolektyvas „Gelmė“, vad. Agnė Mickevičienė, perkusininkų grupė „Ritmas kitaip“, Lietuvos vaikų ir jaunimo centro šiuolaikinio šokio kolektyvas „Tėkmė“, vad. Greta Leitonaitė, Jonavos sporto arenoje susirinkusiems žiūrovams prisistatė anksčiausiai į tarptautinį forumą atvykęs Charkovo teatras „Publicistas“ (Ukraina). Jonavos teatralus ir forumo svečius sveikinusi Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Vijolė Šadauskienė, tikėdamasi, jog toks renginys Jonavoje ne paskutinis, linkėjo gerų spektaklių, puikių vaidmenų, aplodismentų aktoriams, o žiūrovams – sulaukti pakilusios uždangos stebuklo. Iki šiemetinio, XIII-ojo „Aido“, Jonavos krašto gyventojams ir svečiams jau parodyti 74 Lietuvos teatrų spektakliai bei 26 užsienio kolektyvų darbai iš Ispanijos, Danijos, Latvijos, Rusijos, Islandijos, Vokietijos, Vengrijos, Lenkijos, Baltarusijos, Didžiosios Britanijos, Čekijos, JAV, Slovakijos, Azerbaidžano ir kt. „Aidas 2017“, žiūrovams siūlantis 9 teatrų iš Lietuvos, Latvijos, Lenkijos ir Ukrainos spektaklius bei plačią edukacinę programą, vienintelis festivalis Lietuvoje, skirtas kraštiečio dramaturgo Raimundo Samulevičiaus atminimui, jo kūrybos populiarinimui, tuo pačiu – lietuviškosios dramaturgijos propagavimui. Aktualijos
Pir­ma­die­nį Sa­vi­val­dy­bės sa­lė­je vy­ko se­niū­nų pa­si­ta­ri­mas, ku­ria­me da­ly­va­vo ra­jo­no va­do­vai, Mo­kes­čių ins­pek­ci­jos at­sto­vai, spe­cia­lis­tai.
Ry­toj ir šeš­ta­die­nį Kel­mės ra­jo­ne or­ga­ni­zuo­ja­mi dvi­ra­čių ir pės­čių­jų žy­giai, pa­sak jų or­ga­ni­za­to­rių, vyks bet ko­kiu oru.
Penk­ta­die­nį Kra­žiuo­se (Kel­mės r.) su­reng­ta teat­ra­li­zuo­ta ei­se­na-eks­kur­si­ja nuo Vy­tau­to kal­no iki Šven­čiau­sio­sios Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ne­kal­to­jo Pra­si­dė­ji­mo baž­ny­čios. Ren­gi­nys skir­tas rug­sė­jo 15-17 die­no­mis, jau 24-ąjį kar­tą Lie­tu­vo­je vy­ku­sioms Eu­ro­pos pa­vel­do die­noms. Teat­ra­li­zuo­tą ren­gi­nį or­ga­ni­za­vo Kra­žių M. K. Sar­bie­vi­jaus kul­tū­ros cent­ras ir mu­zie­jus.
Straipsnis buvo išspausdintas  rugsėjo 13 d. laikraščio „Širvis“ 36-ame šių metų numeryje. Praėjusią savaitę, mielieji mano, ašai jums pasakojau apie kelionę po krašto kaimelius ir bažnytkaimius. Šiandieną, jums leidus, pasakojimą pratęsiu, nes toli gražu dar ne viską jums papasakojau. Apsukęs ratą ir apžiūrėjęs visų kaimų kultūros židinius, nusprendžiau dar aplankyti ir seniai matytą bičiulį, su kuriuo daug gražių prisiminimų sieja. Bičiulis be galo apsidžiaugė, puolė kavą kaisti, ogi, žiūri, vandens nėra. Kas nutiko? Pasirodo, dirbo tame kaime vandenų įmonės auksarankiai, nulaužė kraną ir, jo nesutaisę, išvažiavo. Mat, jau buvo ne tik darbo dienos, bet ir visos darbo savaitės pabaiga, negalėjo vyrai namo vėluoti. Taip ir paliko kaimelį šventoms dienoms be vandens kamuotis. Mano bičiulis, susikonfūzijęs dėl neįvykusio kavos gėrimo ritualo, puolė skambinti atsakingoms tarnyboms ir šauktis pagalbos. Atsiliepęs žvalus vyriokas pažadais nesišvaistė ir paaiškino, kad remontininkai atvyks, vos poilsio dienos pasibaigs. Į teiginį, kad atsigerti vandens norisi ir poilsio dieną, šmaikštusis vyriokas atsakė, kad tai ne svarbiausia problema. Anot jo, pasaulyje nuolat kažkas vyksta: krenta lėktuvai, nuo bėgių virsta traukiniai, atakas rengia teroristai, siaučia kiaulių maras. Tokių reiškinių fone pagyventi trejetą ketvertą dienų be vandens – jokia tragedija ir skubintis taisyti pačių nulaužto krano tikrai nėra reikalo. Taškas. Mano bičiulio [...]
Rodyti visus naujienų rezultatus